Bioplynové stanice

Hlavním předmětem naší činnosti je komplexní dodávka bioplynových stanic formou „na klíč“. Stavíme zařízení s vysokou provozní spolehlivostí, je kladen důraz na kvalitu používaných komponent. Realizujeme technologie mokré i suché anaerobní fermentace s tím, že:

  • mokrá anaerobní fermentace je vhodná na zpracování homogenních vstupních materiálů, které jsou snadno míchatelné. Typickým příkladem zemědělských materiálů jsou kukuřice, travní senáže, kejdy, hnoje apod. U odpadů jsou to materiály vyžadující tzv. hygienizaci dle nařízení EP č. 1069/2009, např. kuchyňské odpady, tuky, kaly apod. Pracovní sušina ve fermentoru se pohybuje většinou pod 11 %, výstupem fermentace je pak kapalný digestát, který se dá následně separovat na tuhou část (sušina cca 20 %) a kapalnou část – fugát (sušina cca 4 %).       
  • suchá anaerobní fermentace je vhodná na zpracování materiálů s vyšší sušinou, resp. hodně zpečištěných. Příkladem je např. slamnatý hnůj, odpady z údržby krajiny, biologicky rozložitelné komunální odpady. Materiál se ve fermentorech nijak nemíchá, pouze se sprchuje tzv. perkolátem. Výstupem fermentace je pak tuhý materiál se sušinou cca 18%.

Rozhodnutí o výběru vhodné technologie je vždy společným rozhodnutím dodavatele technologie i investora.

Technologie mokré anaerobní fermentace

je vhodná zejména pro aplikace s elektrickým výkonem vyšším než cca 150 – 200 kW. Technologie je použitelná pro zpracování pevných i kapalných statkových hnojiv, cíleně pěstované biomasy i široké škály bioodpadů. Proces je veden v kapalném stavu ve fermentačních nádržích, požíváme převážně dvoustupňový proces v betonových fermentorech s nasazenými plynojemy. Bioplynové stanice s technologií Bioconstruct GmbH jsou vybaveny velkokapacitními pádlovými míchadly a jsou tak vhodné pro zpracování vysokých podílů materiálů tvořících krusty, jako jsou např. travní senáže v množství více než 75 % vsádky, slamnaté hnoje apod.

Doprava materiálu je zajištěna centrální čerpací stanicí s jedním spolehlivým čerpadlem. Optimalizací technologie jsme dosáhli vlastní spotřeby elektrické energie kolem 6 % z výroby a vysoké provozní stability. Stanice jsou řešeny na požádání rovněž v modulovém systému, kdy se hlavní technologické celky nachází v kontejnerech.

Základní videoprezentace funkce bioplynové stanice s mokrou fermentací je uvedena zde.

Další informace

Technologie suché anaerobní fermentace

Je vhodná i pro aplikace menší s elektrickým výkonem od cca 15 kWel. Technologie je vhodná pro zpracování strukturních materiálů, které ve fermentačním prostoru nesléhají. Jedná se např. slamnaté hnoje, delší travní senáže apod. Velmi vhodné jsou pro zpracování bioodpadů, např. z údržby zeleně, sběru to tzv. hnědých popelnic nebo tzv. BRKO. Velkou výhodou je, že technologie není prakticky citlivá na nežádoucí příměsi ve vstupech (kameny, písek, plasty, sklo apod.).

Vstupní materiál se zaváží nakladačem do plynotěsně uzavíraných fermentačních garáží, kde je sprchován cirkulovaným perkolátem – výluhem, což vede k naočkování fermentované hmoty a udržení procesu fermentace. V námi používané technologii je perkolát fermentován v malém mokrém fermentoru, což vede ke zlepšení stability procesu a jeho celkové výtěžnosti. Po ukončení fermentace se opět odveze nakladačem na venkovní mezideponii a je aplikován jako hnojivo apod.

Několik let jsme se svým know-how podíleli na vývoji suché fermentace alphaFERM ® od dodavatele Hennlich s.r.o. určené pro výkony do cca 100 kWel.

Základní prezentace technologie je uvedena zde.

Další informace

© 2017 Bioplyn CS